Wet Incasso Kosten

Met ingang van 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten van kracht: nieuwe wettelijke regels voor het in rekening brengen van bijkomende kosten aan debiteuren.

Hoe ziet de nieuwe wettelijke regeling er uit?

De nieuwe wettelijke regeling bepaalt:

 • dat het in rekening brengen van de kostenopslagen (lees: Registratiekosten ad EUR 25,00 alsmede een variabele kostenopslag berekend volgens de Staffel Voorwerk II), wordt teruggebracht en dat het voortaan alleen is toegestaan om de nieuwe wettelijke staffel toe te passen:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering, met een minimum van EUR 40,00 ;
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
  5. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.
Over het gedeelte
van de hoofdsom
StaffelMax. kosten
excl. BTW
Tot en met € 2.50015% (min. € 40)     € 375
€ 2.501 tot en met € 5.00010%€ 250
€ 5.001 tot en met € 10.0005%€ 250
€ 10.001 tot en met € 200.000     1%€ 1900
Boven € 200.0010,5%€ 4000
Totaal max. kosten € 6775
 • dat het voortaan wettelijk verboden is om bovenop deze wettelijke toegestane incassokosten ook andere bijkomende kosten (zoals administratiekosten, aanmaningskosten en dergelijke, hoe ook genaamd) te vorderen of in de hoofdsom op te nemen;
 • dat de rechter niet bevoegd is om incassokosten die berekend zijn volgens de wettelijke staffel, te matigen.

De nieuwe wettelijke regels gelden niet met terugwerkende kracht, zodat reeds lopende incasso-opdrachten ongemoeid worden gelaten.

De wettelijke staffel geldt alleen voor particuliere debiteuren als dwingend recht.

Ten aanzien van bedrijfsmatige debiteuren geldt de wettelijke staffel als regelend recht, waarvan bij contract mag worden afgeweken.